Adel (2. Stand)
Adel (2. Stand)  ROMANOS II.
Zenon Zarides
Konstantinos VII.
Bardas Phokas
Konstantinos Phokas
ZOE
Davin al-Isfahani
Michael Isaurikos
Romanos Argyros
Sophia Zaridina
Agatha Lekapene
Helena Lekapene
Theophano Porphyrogennete
Tiberios IV.
Telemachos Apsimaros
Leif Fynnson
Otto I.
Kyros Poltos
Kosmas Laskaris
Isaakios Komnenos
AŽtios Kaloethes
Teridates Doukas
Ioustinianos Palaiologos
Nikolaos Chrysaphis
Diokles Phokas
Theodora Porphyrogennete
Bonifacius Barcas
Raimondo Lithingi
Wittekind von Scheyern
Wido von Brescia
Damianos Doukas
Leon Spondylos
Demetrios Alexandros Dalassenos

www.byzantinisches-reich.eu