Ehrentitel
Proedros  (unbesetzt)
Protomagistros  Bardas Phokas
Magistros  Ioustinianos Palaiologos
Anthypatos  Diokles Phokas
Damianos Doukas
Demetrios Alexandros Dalassenos
Patrikios  Konstantinos Phokas
Romanos Argyros
Kyros Poltos
Protospatharios  Zenon Zarides
Teridates Doukas
Nikolaos Chrysaphis
Wido von Brescia
Dishypatos  (unbesetzt)
Spatharokandidatos  (unbesetzt)
Spatharios  Kosmas Laskaris
Hypatos  (unbesetzt)
Strator  Isaakios Komnenos
Kandidatos  (unbesetzt)

 www.byzantinisches-reich.eu