Adel
Prinkeps  Bardas Phokas
Damianos Doukas
Doux  Teridates Doukas
Nikolaos Chrysaphis
Diokles Phokas
Kleisourarka  Romanos Argyros
Agatha Lekapene
Kyros Poltos
Demetrios Alexandros Dalassenos
Komes  Ioustinianos Palaiologos
Apokomes  Isaakios Komnenos
Akrita  Davin al-Isfahani
Michael Isaurikos
Telemachos Apsimaros
Kosmas Laskaris

 www.byzantinisches-reich.eu