Adel
Prinkeps  Bardas Phokas
Romanos Argyros
Agatha Lekapene
Nikolaos Chrysaphis
Alberich II. von Spoleto
Gregorios Monomachos
Doux  Flavius Larcius
Teridates Doukas
Diokles Phokas
Anastasios Tornikios
Kleisourarka  Kyros Poltos
Nikephoros Phokas
Gennadios Psellos
Demetrios Alexandros Dalassenos
Liudolf Hardrading
Komes  Ioustinianos Palaiologos
Antigonos Machoneos
Apokomes  Isaakios Komnenos
Ioulianos Psellos
Ioustinianos Doukas
Akrita  Davin al-Isfahani
Michael Isaurikos
Telemachos Apsimaros
Kosmas Laskaris
Petros Balsamon

 www.byzantinisches-reich.eu