Adel (2. Stand)
 Bardas Phokas seit 878
 Wittekind von Scheyern seit 886
 Gregorios Monomachos seit 886
 Anastasios Tornikios seit 890
 Agapitus II. 895-915
 Drogo von Osnabrück 898-921
 Kyros Poltos seit 899
 Raimondo Lithingi seit 900
 Romanos Argyros seit 900
 Diokles Phokas seit 900
 Leif Fynnson 902-951
 Agatha Lekapene seit 905
 Konstantinos VII. seit 905
 Alberich II. von Spoleto seit 905
 Lucas Crescentius 910-928
 Flavius Larcius seit 911
 Helena seit 911
 Otto I. seit 912
 Nikephoros Phokas seit 912
 Ioustinianos Palaiologos seit 915
 Anastasios Doukas 920-937
 Ludwig IV. seit 921
 Bonifacius Barcas seit 921
 Teridates Doukas seit 922
 Isaakios Komnenos seit 922
 Nikolaos Chrysaphis seit 922
 Ioustinianos Doukas seit 923
 Eadred seit 923
 Theodora Porphyrogennete 925-951
 Konrad I. seit 925
 Zenon Zarides seit 926
 Wido von Brescia seit 926
 Konstantinos Phokas seit 928
 Theophano Porphyrogennete seit 928
 Liudolf Hardrading seit 929
 IOANNES XII. 930-946
 ROMANOS II. seit 930
 Herakleios Botaneiates seit 930
 Damianos Doukas seit 930
 Liudolf I. seit 930
 Ismene Phokaina seit 931
 Tiberios IV. seit 931
 Kosmas Laskaris seit 932
 ZOE seit 932
 Demetrios Alexandros Dalassenos seit 932
 Gregor von Spoleto seit 936
 Ioulianos Psellos seit 938
 Telemachos Apsimaros seit 941
 Alexandros III. seit 946
 Davin al-Isfahani seit 950
 Michael Isaurikos seit 950
 Sophia Zaridina seit 950
 Gennadios Psellos seit 951
 Giulia Montini seit 951

 www.byzantinisches-reich.eu