Mitglied des Kronrates
 Ioulianos Psellos seit 945
 Basiliskos I. seit 947
 Zenon II. seit 947
 Ioustinianos Palaiologos 950-951
 Telemachos Apsimaros 950-951
 Helena seit 950
 COELESTINUS II. 950-951
 Michael Isaurikos seit 950
 Davin al-Isfahani seit 950
 Konstantinos Phokas seit 950
 Bardas Phokas seit 950
 Damianos Doukas seit 951
 Nikolaos Chrysaphis seit 951
 Romanos Argyros seit 951
 Gregorios Monomachos seit 951

 www.byzantinisches-reich.eu