Kleisourarka
 Bardas Phokas 917-941
 Gregorios Monomachos 925-933
 Anastasios Tornikios 932-939
 Kyros Poltos seit 936
 Diokles Phokas 940-947
 Nikephoros Phokas seit 945
 Konstantinos Phokas 947-950
 Nikolaos Chrysaphis 948-951
 Demetrios Alexandros Dalassenos seit 950
 Agatha Lekapene seit 950
 Romanos Argyros seit 950
 Gennadios Psellos seit 951

 www.byzantinisches-reich.eu