Adel
Prinkeps  Romanos Argyros
Agatha Lekapene
Nikolaos Chrysaphis
Alberich II. von Spoleto
Gregorios Monomachos
Thekla Lekapene Argyre
Doux  Flavius Larcius
Teridates Doukas
Diokles Phokas
Anastasios Tornikios
Kleisourarka  Kyros Poltos
Kosmas Laskaris
Nikephoros Phokas
Gennadios Psellos
Demetrios Alexandros Dalassenos
Liudolf Hardrading
Komes  Ioustinianos Palaiologos
Antigonos Machoneos
Kyriakos Taronites
Athina Papadaki
Apokomes  Isaakios Komnenos
Ioulianos Psellos
Ioustinianos Doukas
Akrita  Davin al-Isfahani
Michael Isaurikos
Telemachos Apsimaros
Petros Balsamon

 www.byzantinisches-reich.eu