Adel (2. Stand)
 Heribert von Mansfeld 861-914
 Bardas Phokas seit 878
 Wittekind von Scheyern 886-951
 Gregorios Monomachos seit 886
 Anastasios Tornikios seit 890
 Abas I. seit 895
 Agapitus II. 895-915
 Drogo von Osnabrück 898-921
 Kyros Poltos seit 899
 Diokles Phokas seit 900
 Raimondo Lithingi 900-951
 Romanos Argyros seit 900
 Leif Fynnson 902-951
 Petros Balsamon seit 903
 Agatha Lekapene seit 905
 Alberich II. von Spoleto seit 905
 Konstantinos VII. seit 905
 Lucas Crescentius 910-928
 Flavius Larcius seit 911
 Helena seit 911
 Nikephoros Phokas seit 912
 Otto I. seit 912
 Ioustinianos Palaiologos seit 915
 Adelphus II. von Ivrea 920-944
 Anastasios Doukas 920-937
 Bonifacius Barcas seit 921
 Ludwig IV. seit 921
 Teridates Doukas seit 922
 Nikolaos Chrysaphis seit 922
 Isaakios Komnenos seit 922
 Thekla Lekapene Argyre seit 922
 Antigonos Machoneos seit 922
 Eadred seit 923
 Ioustinianos Doukas seit 923
 Konrad I. seit 925
 Theodora Porphyrogennete 925-951
 Zenon II. seit 926
 Aschot von Armenien seit 926
 Wido von Brescia 926-951
 Ignatios Angelos 926-940
 Theophano Porphyrogennete seit 928
 Ivar Sigurdsson seit 928
 Athina Papadaki seit 928
 Konstantinos Phokas seit 928
 Liudolf Hardrading seit 929
 Liudolf I. seit 930
 IOANNES XII. 930-946
 ROMANOS II. seit 930
 Damianos Doukas seit 930
 Herakleios Botaneiates seit 930
 Tiberios IV. 931-951
 ISMENE seit 931
 ZOE 932-951
 Kosmas Laskaris seit 932
 Demetrios Alexandros Dalassenos seit 932
 Gregor von Spoleto seit 936
 Ioulianos Psellos seit 938
 Telemachos Apsimaros seit 941
 Alexandros III. seit 946
 Sophia Zaridina seit 950
 Michael Isaurikos seit 950
 Davin al-Isfahani seit 950
 Giulia Montini seit 951
 Gennadios Psellos seit 951
 Peter von Petersburg seit 951
 Kyriakos Taronites seit 951

 www.byzantinisches-reich.eu