Mitglied des Kronrates
 Ioulianos Psellos 945-951
 Basiliskos I. seit 947
 Zenon II. seit 947
 Ioustinianos Palaiologos 950-951
 Telemachos Apsimaros 950-951
 Helena seit 950
 Coelestinus II. 950-951
 Michael Isaurikos 950-951
 Davin al-Isfahani seit 950
 Konstantinos Phokas seit 950
 Bardas Phokas seit 950
 Romanos Argyros seit 951
 Kosmas Laskaris seit 951
 Nikolaos Chrysaphis seit 951
 Damianos Doukas seit 951
 Gregorios Monomachos seit 951

 www.byzantinisches-reich.eu