Kleisourarka
 Bardas Phokas 917-941
 Gregorios Monomachos 925-933
 Anastasios Tornikios 932-939
 Kyros Poltos seit 936
 Diokles Phokas 940-947
 Nikephoros Phokas seit 945
 Konstantinos Phokas 947-950
 Nikolaos Chrysaphis 948-951
 Demetrios Alexandros Dalassenos seit 950
 Agatha Lekapene 950-951
 Romanos Argyros 950-951
 Kosmas Laskaris seit 951
 Gennadios Psellos seit 951
 Liudolf Hardrading seit 951

 www.byzantinisches-reich.eu